Slide 1
Slide 2
Slide 3

Văn bản pháp luật

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP_Về hoạt động viễn thám

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP_Về hoạt động viễn thám

Nghị định này quy định về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám...
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP_Trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP_Trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước

Nghị định này quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp...
Nghị định số 11/2019/NĐ-CP_Sửa đổi một số thủ tục hành chính

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP_Sửa đổi một số thủ tục hành chính

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của...
Thông tư số 51/2018/TT-NHNN_Thủ tục chấp nhận góp vốn mua cổ phần tổ chức tín dụng

Thông tư số 51/2018/TT-NHNN_Thủ tục chấp nhận góp vốn mua cổ phần tổ chức tín dụng

Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, gồm Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết...
Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT_Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật xuất khẩu

Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT_Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật xuất khẩu

Thông tư này quy định việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi là kiểm tra) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi...
Nghị định số 05/2019/NĐ-CP_Kiểm toán nội bộ

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP_Kiểm toán nội bộ

Nghị định này quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;...
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT_Biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT_Biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Sửa đổi Điều 2 như sau...
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP_Quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP_Quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau...
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP_Phân loại trang thiết bị y tế

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP_Phân loại trang thiết bị y tế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau...
Thông tư số 43/2018/TT-BYT_Phòng ngừa sự cố y khoa trong khám chữa bệnh

Thông tư số 43/2018/TT-BYT_Phòng ngừa sự cố y khoa trong khám chữa bệnh

Thông tư này hướng dẫn việc báo cáo sự cố y khoa, phân tích, phản hồi và xử lý sự cố y khoa; khuyến cáo, cảnh báo và khắc phục để phòng ngừa sự cố y khoa và trách nhiệm thực hiện. Thông tư này không áp dụng đối với phòng ngừa sự cố y khoa trong...
Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH_Hướng dẫn về thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH_Hướng dẫn về thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục...
Nghị định số 165/2018/NĐ-CP_Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP_Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính...
Nghị định số 157/2018/NĐ-CP_Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01012019

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP_Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01012019

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động...
Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC_Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC_Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả...
Luật số 35/2018/QH14_Luật sửa đổi một số điều liên quan đến quy hoạch

Luật số 35/2018/QH14_Luật sửa đổi một số điều liên quan đến quy hoạch

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ. 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: “Điều 6. Quy hoạch mạng lưới đường bộ 1. Quy hoạch mạng lưới đường bộ là quy hoạch ngành quốc gia, bao gồm hệ thống đường quốc lộ và đường cao tốc...
Nghị định số 163/2018/NĐ-CP_Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP_Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế....
Nghị định số 162/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định số 162/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với...
Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về tội phạm liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về tội phạm liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự và Điều 106 về xử lý vật chứng trong giai đoạn xét xử...
Thông tư số 35/2018/TT-BCT_Hoạt động của quản lý thị trường

Thông tư số 35/2018/TT-BCT_Hoạt động của quản lý thị trường

Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm: Xây dựng, ban hành hoặc phê duyệt kế hoạch kiểm tra...
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật lao động

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật lao động

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    1
  • Tất cả:
    2564632

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 187 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top