Slide 1
Slide 2
Slide 3

Văn bản pháp luật

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP_Hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP_Hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định này quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm: liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam...
Thông tư số 15/2018/TT-BCT_Chế độ ưu tiên luồng xanh trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Thông tư số 15/2018/TT-BCT_Chế độ ưu tiên luồng xanh trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Luồng Xanh là chế độ ưu tiên trong quy trình cấp C/O ưu đãi, theo đó thương nhân được ưu tiên miễn, giảm, nộp chậm chứng từ, giảm thời gian cấp C/O và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình đề nghị cấp C/O...
Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH_Chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục

Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH_Chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục

Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp...
Thông tư số 10/2018/TT-BYT_Quy định của hội đồng tư vấn về cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Thông tư số 10/2018/TT-BYT_Quy định của hội đồng tư vấn về cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Thông tư này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (sau đây gọi tắt là Hội đồng) cho các cơ sở kinh doanh thuốc...
Thông tư số 39/2018/TT-BTC_Hướng dẫn về thủ tục hải quan thuế xuất nhập khẩu

Thông tư số 39/2018/TT-BTC_Hướng dẫn về thủ tục hải quan thuế xuất nhập khẩu

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu...
Nghị định số 93/2018/NĐ-CP_Quy định về quản lý nợ của địa phương

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP_Quy định về quản lý nợ của địa phương

Nghị định này quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, bao gồm nguyên tắc quản lý, hình thức và điều kiện vay của chính quyền địa phương; lập kế hoạch vay, trả nợ 05 năm; chương trình quản lý nợ 03 năm...
Thông tư số 43/2018/TT-BTC_Quy định việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thông tư số 43/2018/TT-BTC_Quy định việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thông tư này hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về căn cứ định giá tài sản; khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; yêu cầu khi...
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP_Về cho vay lại vốn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP_Về cho vay lại vốn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về quản lý, thực hiện việc cho vay lại, thu hồi vốn cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ...
Luật số 23/2018/QH14_Luật cạnh tranh (2018)

Luật số 23/2018/QH14_Luật cạnh tranh (2018)

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý...
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND_Mức thu phí đậu ô tô

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND_Mức thu phí đậu ô tô

Đối tượng và phạm vi áp dụng: Đối tượng nộp phí: Tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện xe ô tô có sử dụng ứng dụng công nghệ thông minh trong việc quản lý đỗ xe và thu phí...
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP_Kinh doanh khí (Gas)

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP_Kinh doanh khí (Gas)

Thương nhân có hoạt động kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan; trường hợp...
Thông tư số 09/2018/TT-NHNN_Mạng lưới tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Thông tư số 09/2018/TT-NHNN_Mạng lưới tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Thông tư này quy định về Điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể, thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng hợp tác xã...
Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC_Phối hợp trong thi hành án thực hiện quyểt định của tòa án giải quyết phá sản

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC_Phối hợp trong thi hành án thực hiện quyểt định của tòa án giải quyết phá sản

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp thực hiện một số vấn đề về trình tự, thủ tục trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản...
Thông tư số 12/2018/TT-BCT_Hướng dẫn luật quản lý ngoại thương

Thông tư số 12/2018/TT-BCT_Hướng dẫn luật quản lý ngoại thương

Thông tư này quy định: 1. Chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương...
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật chuyển giao công nghệ

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật chuyển giao công nghệ

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 9, 10, 11, 27, 31, khoản 3 Điều 32, Điều 35, 36, 40, 42, 43, khoản 3 Điều 48 của Luật Chuyển giao công nghệ liên quan đến Danh mục công nghệ...
Thông tư số 44/2018/TT-BTC_Lệ phí an toàn thực phẩm thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sửa thông tư số 285_2016_TT-BTC)

Thông tư số 44/2018/TT-BTC_Lệ phí an toàn thực phẩm thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sửa thông tư số 285_2016_TT-BTC)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 như sau: "Tổ chức thu phí trong công tác thú y bao gồm Cục Thú y; Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, VI, VII; Chi cục Kiểm dịch động vật các vùng...
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP_Quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp nợ xấu

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP_Quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp nợ xấu

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật tiêu chuẩn quy chuẩn chất lượng

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật tiêu chuẩn quy chuẩn chất lượng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật như sau...
Nghị định số 68/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật bồi thường trách nhiệm của nhà nước

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật bồi thường trách nhiệm của nhà nước

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi là Luật) về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ...
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP_Đầu tư theo hình thức hợp tác công tư

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP_Đầu tư theo hình thức hợp tác công tư

Nghị định này áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    2
  • Tất cả:
    2564601

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 187 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top