Slide 1
Slide 2
Slide 3

Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC_Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC_Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thông tư liên tịch này quy định phối hợp thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015) về hồ sơ...
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HDTP_Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HDTP_Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù...
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật hải quan (Sửa đổi NĐ 08/2015)

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật hải quan (Sửa đổi NĐ 08/2015)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan...
Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNNPTNT_Thông báo về giải quyết khiếu nại

Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNNPTNT_Thông báo về giải quyết khiếu nại

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp của các cơ quan, người có thẩm quyền trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp...
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP_Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP_Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

Nghị định này quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước và quy định trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP_Phát triển ngành nghề nông thôn

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP_Phát triển ngành nghề nông thôn

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn (sau đây gọi chung là cơ sở ngành nghề nông thôn) bao gồm...
Nghị định số 55/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Nghị định số 55/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt...
Thông tư số 21/2017/TT-NHNN_Phương thức giải ngân vốn vay của các tổ chức tín dụng

Thông tư số 21/2017/TT-NHNN_Phương thức giải ngân vốn vay của các tổ chức tín dụng

Thông tư này quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay bao gồm việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, bằng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng...
Nghị định số 34/2018/NĐ-CP_Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định số 34/2018/NĐ-CP_Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng hoặc Quỹ) để cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn...
Thông tư số 25/2018/TT-BTC_Hướng dẫn bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 25/2018/TT-BTC_Hướng dẫn bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) như sau...
Nghị định số 146/2017/NĐ-CP_Hướng dẫn bổ sung về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP_Hướng dẫn bổ sung về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng...
Thông tư số 06/2018/TT-BCA_Tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù

Thông tư số 06/2018/TT-BCA_Tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù

Thông tư này quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và Điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, quyết định xếp loại chấp hành án phạt tù (sau đây viết gọn là xếp loại) cho phạm nhân...
Thông tư số 07/2018/TT-BCA_Phạm nhân gặp thân nhân nhận tiền đồ vật

Thông tư số 07/2018/TT-BCA_Phạm nhân gặp thân nhân nhận tiền đồ vật

Thông tư này quy định về việc phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ (sau đây gọi chung là cơ sở giam giữ) gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật của thân nhân, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác...
Nghị định số 48/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xổ số

Nghị định số 48/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xổ số

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định này...
Thông tư số 23/2018/TT-BTC_Kế toán chứng quyền có bảo đảm với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Thông tư số 23/2018/TT-BTC_Kế toán chứng quyền có bảo đảm với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính đối với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến chứng quyền có bảo đảm. Thông tư này không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của các công ty...
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Điều 4; khoản 1 và khoản 2 Điều 14; Điều 15; khoản 2 Điều 16; Điều 17 và Điều 19...
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập...
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP_Bán hàng đa cấp

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP_Bán hàng đa cấp

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và tổ chức...
Thông tư số 27/2018/TT-BQP_Nội quy cơ sở tạm giữ tạm giam trong quân đội

Thông tư số 27/2018/TT-BQP_Nội quy cơ sở tạm giữ tạm giam trong quân đội

Ban hành kèm theo Thông tư này “Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân”. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2018. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan...
Nghị định số 30/2018/NĐ-CP_Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP_Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định này quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    1
  • Tất cả:
    2564587

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 187 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top