Slide 1
Slide 2
Slide 3

Văn bản pháp luật

Nghi định số 29/2018/NĐ-CP_Tài sản được xác lập sở hữu toàn dân

Nghi định số 29/2018/NĐ-CP_Tài sản được xác lập sở hữu toàn dân

Nghị định này quy định về: a) Thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 106 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công...
Nghị định số 24/2018/NĐ-CP_Giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP_Giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động; giáo dục nghề nghiệp; hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động...
Thông tư số 04/2018/TT-NHNN_Giám sát ngân hàng

Thông tư số 04/2018/TT-NHNN_Giám sát ngân hàng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng...
Thông tư số 10/2018/TT-BTC_Thu tiền sử dụng đất

Thông tư số 10/2018/TT-BTC_Thu tiền sử dụng đất

Bổ sung khoản 6 vào Điều 3 như sau: “6. Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này được xác định theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ tương ứng với từng khu vực...
Nghị định số 32/2018/NĐ-CP_Đầu tư quản lý vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP_Đầu tư quản lý vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp như sau...
Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP_Ghi âm ghi hình trong quá trình tố tụng

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP_Ghi âm ghi hình trong quá trình tố tụng

Thông tư liên tịch này hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân...
Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP_Thủ tục đại diện theo pháp nhân thương mại tiếp cận tài liệu

Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP_Thủ tục đại diện theo pháp nhân thương mại tiếp cận tài liệu

Thông tư liên tịch này quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội...
Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC_Phối hợp giữa cơ sở tạm giữ tạm giam với cơ quan tiến hành tố tụng

Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC_Phối hợp giữa cơ sở tạm giữ tạm giam với cơ quan tiến hành tố tụng

Thông tư liên tịch này quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam...
Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC_Phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo về một số tội phạm

Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC_Phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo về một số tội phạm

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố...
Thông tư số 03/2018/TT-BYT_Quy định về thực hành và phân phối thuốc

Thông tư số 03/2018/TT-BYT_Quy định về thực hành và phân phối thuốc

Thông tư này quy định việc công bố áp dụng và đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Phân phối thuốc là hoạt động phân chia và di chuyển...
Quy định số 23/2018/NĐ-CP_Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy định số 23/2018/NĐ-CP_Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: 1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy...
Thông tư số 03/2018/TT-NHNN_Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thông tư số 03/2018/TT-NHNN_Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thông tư này quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Đối tượng áp dụng: 1. Tổ chức tài chính vi mô. 2. Tổ chức thực hiện chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...
Nghị định số 22/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan...
Nghị định số 17/2018/NĐ-CP_Chính sách phát triển thủy sản

Nghị định số 17/2018/NĐ-CP_Chính sách phát triển thủy sản

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản như sau...
Thông tư số 02/2018/TT-NHNN_Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại các tổ chức tín dụng

Thông tư số 02/2018/TT-NHNN_Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại các tổ chức tín dụng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN. Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2016/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung như sau: "2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát hồ sơ, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản...
Nghị định số 19/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn cách tính tổng khối lượng và tính chất ma túy

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn cách tính tổng khối lượng và tính chất ma túy

Nghị định này quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại điểm k khoản 2, điểm e khoản 3, điểm đ khoản 4 Điều 248; điểm i khoản 1, điểm n khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 249; điểm i khoản 1...
Thông tư số 144/2017/TT-BTC_Hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thông tư số 144/2017/TT-BTC_Hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP), bao gồm...
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về: 1. Thủ tục tự công bố sản phẩm. 2. Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm. 3. Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen...
Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP_Phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng về việc tra hồ sơ để điều tra bổ sung

Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP_Phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng về việc tra hồ sơ để điều tra bổ sung

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan điều tra trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung....
Thông tư số 01/2018/TT-NHNN_Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Thông tư số 01/2018/TT-NHNN_Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Thông tư này quy định về cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức tín dụng khác đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt....
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    2
  • Tất cả:
    2564637

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 187 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top