Slide 1
Slide 2
Slide 3

Văn bản pháp luật

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP_Hoạt động thương mại biên giới

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP_Hoạt động thương mại biên giới

Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động thương mại biên giới quy định tại Điều 53 và Điều 54 Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân...
Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT_Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu

Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT_Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu

Thông tư này quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất...
Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP_Những trường hợp cần thiết phải giám định tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án

Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP_Những trường hợp cần thiết phải giám định tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án

Thông tư liên tịch này quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp và việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện giám định tư pháp trong giải quyết vụ án...
Thông tư số 130/2017/TT-BTC_Thay đổi lệ phí đăng ký kinh doanh

Thông tư số 130/2017/TT-BTC_Thay đổi lệ phí đăng ký kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: “Điều 5. Các đối tượng được miễn phí, lệ phí. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính...
Thông tư số 32/2017/TT-BCA_Danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ tạm giam

Thông tư số 32/2017/TT-BCA_Danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ tạm giam

Thông tư này quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ buồng tạm giam và xử lý vi phạm. Thông tư này áp dụng đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ (sau đây gọi chung là cơ sở giam giữ)...
Nghị định số 08/2018/NĐ-CP_Bãi bỏ điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP_Bãi bỏ điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu: 1. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau: “1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật”...
Thông tư số 24/2017/TT-NHNN_Thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng

Thông tư số 24/2017/TT-NHNN_Thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài...
Nghị định số 163/2017/NĐ-CP_Kinh doanh dịch vụ logistics

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP_Kinh doanh dịch vụ logistics

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và các tổ chức, cá nhân có liên quan...
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng khoáng sản vật liệu xây dựng bất động sản nhà ở

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng khoáng sản vật liệu xây dựng bất động sản nhà ở

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng...
Thông tư số 08/2017/TT-BTP_Hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

Thông tư số 08/2017/TT-BTP_Hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

Thông tư này quy định chi tiết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý; tập sự, kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý...
Nghị quyết số 136/NQ-CP_Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết số 136/NQ-CP_Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Phương án đơn giản hóa) kèm theo Nghị quyết này...
Thông tư số 20/2017/TT-NHNN_Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Thông tư số 20/2017/TT-NHNN_Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính. Điều 2. Đối tượng áp dụng: 1. Công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính...
Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN_Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ (Sửa đổi Thông tư số 01/2007)

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN_Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ (Sửa đổi Thông tư số 01/2007)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước...
Thông tư số 46/2017/TT-BYT_Quản lý trang thiết bị y tế

Thông tư số 46/2017/TT-BYT_Quản lý trang thiết bị y tế

Thông tư này quy định về: 1. Trường hợp được miễn cung cấp bản tóm tắt dữ liệu thử lâm sàng và kết quả nghiên cứu thử lâm sàng khi thực hiện đăng ký lưu hành quy định tại điểm k Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016...
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP_Lương tối thiểu vùng

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP_Lương tối thiểu vùng

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động...
Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND_Diện tích tối thiểu được tách thứa tại TPHCM

Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND_Diện tích tối thiểu được tách thứa tại TPHCM

Quyết định này, quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này, không áp dụng cho các trường hợp sau: a) Chuyển mục đích sử dụng đất; b) Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa...
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP_Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi (Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016)

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP_Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi (Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối...
Nghị định số 127/2017/NĐ-CP_Quy định về niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Nghị định số 127/2017/NĐ-CP_Quy định về niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Nghị định này quy định khái niệm, nguyên tắc; trình tự, thủ tục; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện niêm phong, mở niêm phong các loại vật chứng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP_Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP_Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định này quy định việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    1
  • Tất cả:
    2564615

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 187 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top