Slide 1

Văn bản mới

Nghi định số 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghi định số 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp
Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định này quy định chi tiết các điều, khoảng của Luật phòng, chống tham nhũng
Luật số 38/2019/QH14 Quản lý thuế

Luật số 38/2019/QH14 Quản lý thuế

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi bổ xung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi bổ xung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)
Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT Quy định vè việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT Quy định vè việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Thông tư này quy định nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; quyền và trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
Nghị định số 54/2019/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp, hộ kinh doanh) kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
Nghị định số 52/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá

Nghị định số 52/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá

Nghị định này quy định chi tiết Điều 11, Điều 19, khoản 1 Điều 21 của Luật Đặc xá về thực hiện Quyết định về đặc xá, điều kiện, hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài, trình tự, thủ tục lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá và thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP_Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP_Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Nghị định số 24/2019/NĐ-CP_Hướng dẫn luật nuôi con nuôi

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP_Hướng dẫn luật nuôi con nuôi

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi...
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP_Hoạt động triển lãm

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP_Hoạt động triển lãm

Nghị định này quy định về hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài. Nghị định này không điều chỉnh: Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh...
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP_Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP_Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định này áp dụng với các đối tượng sau...
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự. Mua bán người là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây...
Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về lãi lãi suất phạt vi phạm

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về lãi lãi suất phạt vi phạm

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án...
Nghị định số 19/2019/NĐ-CP_Họ hụi biêu phường

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP_Họ hụi biêu phường

Nghị định này Quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý...
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP_Về hoạt động viễn thám

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP_Về hoạt động viễn thám

Nghị định này quy định về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám...
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP_Trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP_Trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước

Nghị định này quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp...
Nghị định số 11/2019/NĐ-CP_Sửa đổi một số thủ tục hành chính

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP_Sửa đổi một số thủ tục hành chính

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của...
Thông tư số 51/2018/TT-NHNN_Thủ tục chấp nhận góp vốn mua cổ phần tổ chức tín dụng

Thông tư số 51/2018/TT-NHNN_Thủ tục chấp nhận góp vốn mua cổ phần tổ chức tín dụng

Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, gồm Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết...
Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT_Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật xuất khẩu

Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT_Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật xuất khẩu

Thông tư này quy định việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi là kiểm tra) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi...
Nghị định số 05/2019/NĐ-CP_Kiểm toán nội bộ

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP_Kiểm toán nội bộ

Nghị định này quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    1
  • Tất cả:
    697866

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 90/4 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top