Slide 1

Văn bản pháp luật

Nghị định số 141/2018/NĐ-CP_Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh đa cấp

Nghị định số 141/2018/NĐ-CP_Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh đa cấp

Hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng...
Nghị định số 138/2018/NĐ-CP_Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP_Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 1. Sửa đổi Điều 3 như sau...
Thông tư số 21/2018/TT-BYT_Quy định về đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền dược liệu

Thông tư số 21/2018/TT-BYT_Quy định về đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền dược liệu

Thông tư này quy định chi tiết các nội dung sau đây: 1. Tiêu chí xác định thuốc cổ truyền được miễn thử lâm sàng, miễn một số giai đoạn thử lâm sàng, phải thử lâm sàng giai đoạn 4, phải thử lâm sàng đầy đủ các giai đoạn tại Việt Nam và yêu cầu về...
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP_Chữ ký số

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP_Chữ ký số

Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức quản lý, cung cấp dịch vụ...
Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC_Xét xử khi có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi

Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC_Xét xử khi có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi

Thông tư này quy định về việc xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc vụ án hình sự có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do...
Nghị định số 126/2018/NĐ-CP_Thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa của người nước ngoài

Nghị định số 126/2018/NĐ-CP_Thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa của người nước ngoài

Nghị định này quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam); trách nhiệm quản lý nhà nước đối với...
Nghị định số 123/2018/NĐ-CP_Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Nghị định số 123/2018/NĐ-CP_Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng...
Nghị định số 117/2018/NĐ-CP_Cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng

Nghị định số 117/2018/NĐ-CP_Cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng

Nghị định này quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này. Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức...
Nghị định số 91/2018/NĐ-CP_Bảo lãnh chính phủ

Nghị định số 91/2018/NĐ-CP_Bảo lãnh chính phủ

Nghị định này quy định về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, bao gồm: Thẩm định, phê duyệt và cấp bảo lãnh Chính phủ. Quản lý bảo lãnh Chính phủ. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ...
Nghị định số 104/2018/NĐ-CP_Quy định về luật cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài

Nghị định số 104/2018/NĐ-CP_Quy định về luật cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí...
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP_Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP_Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Nghị định này quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam. Về thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục đăng ký hoặc thông báo việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được thực hiện theo quy định của pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo...
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP_Quy định về nông nghiệp hữu cơ

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP_Quy định về nông nghiệp hữu cơ

Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản...
Thông tư số 09/2018/TT-BTP_Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp điển hình

Thông tư số 09/2018/TT-BTP_Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp điển hình

Thông tư này quy định tiêu chí xác định các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình...
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP_Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP_Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức,...
Luật số 28/2018/QH14_Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật số 28/2018/QH14_Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thực phẩm: 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau: “1. Xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm.”. 2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 62 như sau:...
Nghị định số 86/2018/NĐ-CP_Hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP_Hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định này quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm: liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam...
Thông tư số 15/2018/TT-BCT_Chế độ ưu tiên luồng xanh trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Thông tư số 15/2018/TT-BCT_Chế độ ưu tiên luồng xanh trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Luồng Xanh là chế độ ưu tiên trong quy trình cấp C/O ưu đãi, theo đó thương nhân được ưu tiên miễn, giảm, nộp chậm chứng từ, giảm thời gian cấp C/O và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình đề nghị cấp C/O...
Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH_Chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục

Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH_Chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục

Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp...
Thông tư số 10/2018/TT-BYT_Quy định của hội đồng tư vấn về cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Thông tư số 10/2018/TT-BYT_Quy định của hội đồng tư vấn về cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Thông tư này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (sau đây gọi tắt là Hội đồng) cho các cơ sở kinh doanh thuốc...
Thông tư số 39/2018/TT-BTC_Hướng dẫn về thủ tục hải quan thuế xuất nhập khẩu

Thông tư số 39/2018/TT-BTC_Hướng dẫn về thủ tục hải quan thuế xuất nhập khẩu

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    3
  • Tất cả:
    482947

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: (028) 73035035 - 0936116116 

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 90/4 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top