Slide 1

Văn bản pháp luật

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP_Hướng dẫn luật nuôi con nuôi

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP_Hướng dẫn luật nuôi con nuôi

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi...
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP_Hoạt động triển lãm

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP_Hoạt động triển lãm

Nghị định này quy định về hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài. Nghị định này không điều chỉnh: Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh...
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP_Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP_Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định này áp dụng với các đối tượng sau...
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự. Mua bán người là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây...
Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về lãi lãi suất phạt vi phạm

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về lãi lãi suất phạt vi phạm

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án...
Nghị định số 19/2019/NĐ-CP_Họ hụi biêu phường

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP_Họ hụi biêu phường

Nghị định này Quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý...
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP_Về hoạt động viễn thám

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP_Về hoạt động viễn thám

Nghị định này quy định về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám...
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP_Trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP_Trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước

Nghị định này quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp...
Nghị định số 11/2019/NĐ-CP_Sửa đổi một số thủ tục hành chính

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP_Sửa đổi một số thủ tục hành chính

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của...
Thông tư số 51/2018/TT-NHNN_Thủ tục chấp nhận góp vốn mua cổ phần tổ chức tín dụng

Thông tư số 51/2018/TT-NHNN_Thủ tục chấp nhận góp vốn mua cổ phần tổ chức tín dụng

Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, gồm Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết...
Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT_Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật xuất khẩu

Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT_Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật xuất khẩu

Thông tư này quy định việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi là kiểm tra) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi...
Nghị định số 05/2019/NĐ-CP_Kiểm toán nội bộ

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP_Kiểm toán nội bộ

Nghị định này quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;...
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT_Biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT_Biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Sửa đổi Điều 2 như sau...
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP_Quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP_Quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau...
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP_Phân loại trang thiết bị y tế

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP_Phân loại trang thiết bị y tế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau...
Thông tư số 43/2018/TT-BYT_Phòng ngừa sự cố y khoa trong khám chữa bệnh

Thông tư số 43/2018/TT-BYT_Phòng ngừa sự cố y khoa trong khám chữa bệnh

Thông tư này hướng dẫn việc báo cáo sự cố y khoa, phân tích, phản hồi và xử lý sự cố y khoa; khuyến cáo, cảnh báo và khắc phục để phòng ngừa sự cố y khoa và trách nhiệm thực hiện. Thông tư này không áp dụng đối với phòng ngừa sự cố y khoa trong...
Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH_Hướng dẫn về thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH_Hướng dẫn về thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục...
Nghị định số 165/2018/NĐ-CP_Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP_Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính...
Nghị định số 157/2018/NĐ-CP_Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01012019

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP_Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01012019

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động...
Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC_Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC_Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    2
  • Tất cả:
    662446

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 90/4 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top